VPS1: 1C-1G-20GB

75,000 đ
1 tháng

VPS2: 1C-2G-25GB

100,000 đ
1 tháng

VPS3: 2C-2G-25GB

120,000 đ
1 tháng

VPS4: 2C-4G-25GB

160,000 đ
1 tháng

VPS5: 3C-3G-25GB

175,000 đ
1 tháng

VPS6: 4C-4Gb-25GB

220,000 đ
1 tháng

VPS7: 4C-8G-30GB

340,000 đ
1 tháng

VPS8: 6C-12G-40GB

600,000 đ
1 tháng

VPS9: 8C-16GB-40GB

800,000 đ
1 tháng

VPS10: 8C-32G-40GB

1,000,000 đ
1 tháng