VPS1: 1C-1G-20GB

75,000 đ
1 tháng

 • 1 vCPU
  ?
 • 1GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 20GB SSD NVMe

VPS2: 1C-2G-25GB

100,000 đ
1 tháng

 • 1 vCPU
  ?
 • 2GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 25GB SSD NVMe

VPS3: 2C-2G-25GB

120,000 đ
1 tháng

 • 2 vCPU
  ?
 • 2GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 25GB SSD NVMe

VPS4: 2C-4G-25GB

160,000 đ
1 tháng

 • 2 vCPU
  ?
 • 4GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 25GB SSD NVMe

VPS5: 3C-3G-25GB

175,000 đ
1 tháng

 • 3 vCPU
  ?
 • 3GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 25GB SSD NVMe

VPS6: 4C-4Gb-25GB

220,000 đ
1 tháng

 • 4 vCPU
  ?
 • 4GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 25GB SSD NVMe

VPS7: 4C-8G-30GB

340,000 đ
1 tháng

 • 4 vCPU
  ?
 • 8GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 30GB SSD NVMe

VPS8: 6C-12G-40GB

600,000 đ
1 tháng

 • 6 vCPU
  ?
 • 12GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 40GB SSD NVMe

VPS9: 8C-16GB-40GB

800,000 đ
1 tháng

 • 8 vCPU
  ?
 • 16GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 40GB SSD NVMe

VPS10: 8C-32G-40GB

1,000,000 đ
1 tháng

 • 8 vCPU
  ?
 • 32GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 40GB SSD NVMe